Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ
İLE İLGİLİ
SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI
1. Yeni sistem ile önceki sistem arasındaki farklılıklar nelerdir?
A) Sınavın uygulanışı bakımından

 

B) Sınavın içeriği ve soru sayısı bakımından

 

2. Temel Yeterlilik ne demektir?
Temel Yeterlilik, adayların sözel ve sayısal alanlarda sahip olmaları beklenen bilgi,
beceri ve yetkinlikleri kapsar.

3. Temel Yeterlilik Testi (TYT) hangi alanlardan soruları içerecektir?
TYT’ de Türkçe ve Temel Matematik alanları ile ilgili sorular yer almaktadır.
Türkçe Testinde; Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime
hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerileri ölçülecektir.
Temel Matematik Testinde; Temel Matematik kavramlarını kullanma ve bu
kavramları kullanarak işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut
işlemler yapma, temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta
uygulama becerileri ölçülecektir.

4. TYT’nin geçen seneki YGS’den farkı nedir?
TYT ile YGS arasındaki en önemli farklılık, TYT’nin yeterliliğe dayalı bir
değerlendirmeyi esas almasıdır.
TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören ve farklı düzeydeki bütün adaylara
uygulanacağından ve adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından
değerlendirilmesi yönüyle daha kapsayıcı olup bütün adaylar için fırsat eşitliği
sunmaktadır.
Dolayısıyla bu sistem, YGS’den bütünüyle farklı ve yeni bir sistemdir. Bunun örnekleri
dünyada farklı ülke ve seçkin yükseköğretim sistemlerinde de mevcuttur.

5. TYT’nin Türkçe ve Temel Matematik esaslı olmasının ve kapsamında Sosyal
Bilimler ile Fen Bilimleri’nin bulunmamasının sebebi nedir?
TYT’de adayın bilgisinin değil temel yeterliliklerin belirlenmesi esastır. Bu kapsamda
bu testte Türkçe ve Temel Matematik sorularının yer alması hem sözel, hem de sayısal
açıdan temel yeterlilikleri belirlemek için kâfi görülmektedir.
Diğer bir ifade ile MEB’in orta öğretime geçiş için yeterli kabul ettiği bütün derslerin
kazanımlarının ve bu kazanımlara dair öğrenci başarısının bir daha sorgulanması yerine;
temel yeterliliklerin genel çerçevesi ve kazanımları değerlendirilecektir. Dolayısıyla
TYT, okul dışı öğrenme kaynaklarına bağımlılığı azaltacaktır.

6. TYT ile YGS puan türleri karşılaştırıldığında nasıl bir farklılık görülmektedir?
YGS’de 6 puan türü vardı (YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS-6).
TYT’de ise her adayın sadece bir puanı hesaplanacaktır. Bu puan, Temel Yeterlilik Testi
Puanı (TYT-Puanı)’dır.

7. TYT sorularının içeriği ve dayandığı müfredatta değişiklik var mıdır?
Hayır. Adayların tabii olacağı müfredat, MEB’in ortak müfredatından seçilecektir.

8. Sistemin en özgün tarafı olan TYT’nin adaylarımız açısından avantajları nelerdir?
Yeni sistemin geçtiğimiz yıllarda uygulanan bütün sınav sistemlerinden ayrılan en
önemli özellikleri;
 Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde tek tip Puan (TYT-Puanı) olması,
 Adayların bu tek TYT-Puanı ile herhangi bir MYO programını tercih
edebilmesine imkan tanıması,
 Meslek lisesi mezunlarını yükseköğretime geçişe teşvik ediyor olması,
 Adayları okul dışı öğrenme kaynaklarına yöneltmemesi.

9. Meslek Yüksekokullarında bir program tercih edebilmek için gerekli şart ve
gerekli baraj puanı nedir?
Adayların TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekir.

10. Lisans programlarını tercih edebilmek için gerekli baraj puanı nedir?
TYT’den en az 150 puan almak koşuluyla, adayın TYT puanı ile sınavın ikinci
oturumundaki testlerden alacağı puanla birlikte hesaplanacak olan Sözel, Sayısal, Eşit
Ağırlık ve Dil puanının en az birinin 180 puan olması gerekmektedir.
Adaylar, 180 ve üzerinde puan aldıklarında, ilgili puan türünde öğrenci kabul eden lisans
programlarından tercih yapabilecektir.

11. Lisans programlarını tercih edebilmek için gerekli baraj puanı nasıl hesaplanır?
Sözel Puan: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Türk Dili ve Edebiyatı – Sosyal
Bilimler-1 Testi (%50) + Sosyal Bilimler-2 Testi (%50)) %60]
Sayısal Puan: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Matematik Testi (%50) + Fen
Bilimleri Testi (%50)) %60]
Eşit Ağırlık Puanı: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Türk Dili ve Edebiyatı – Sosyal
Bilimler-1 Testi (%50) + Matematik Testi (%50)) %60]
Dil Puanı: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [Yabancı Dil Testi %60]

12. Sınavın ikinci oturumundan sonra elde edilecek puan türleri ile geçen sene
uygulanan sınavlardaki puan türleri arasındaki ilişki nedir?
Geçen sene adaylar YGS sonrası lisans programlarına yerleşmek için ikinci aşamada Dil
sınavı dışında LYS-1, LYS-2, LYS-3 ve LYS-4 olmak üzere 4 ayrı oturumda 4 sınava
girmekteydi ve bu sınavlar sonrasında da 9 puan türü hesaplanmakta idi. Bu sene ise
adaylar öğleden sonra Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Matematik, Sosyal
Bilimler-2 ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan tek bir sınava girecekler ve sadece 3
puan türü hesaplanacaktır.
Geçen sene Türkçe-Sosyal (TS) olarak adlandırılan puan türüne, Sözel; Matematik-Fen
(MF) olarak adlandırılan puan türüne, Sayısal; Türkçe-Matematik (TM) olarak
adlandırılan puan türüne, Eşit Ağırlık puan türü karşılık gelmektedir.

13. Lisans programlarına yerleştirme için TYT Puanı ile Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve
Dil Puanlarının, yerleştirme puanı hesaplanırken yerleştirme puanına katkısı
hangi oranda olacaktır?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda sabah ve öğleden sonraki oturumlardaki testlerin
yerleştirme puanına etkisi, geçtiğimiz yıl uygulanan YGS ve LYS’de adayın yerleştirme
puanına oransal etkisiyle aynıdır. Yani bütün adayların girmek zorunda olduğu ilk
oturum sonrası alınacak TYT’nin katkısı % 40; Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil
alanlarındaki testlerden elde edilecek puanların katkısı % 60’tır.

14. Adaylar ikinci oturumdaki testlerden hangilerini cevaplandırabilir?
Aday, yerleşmeyi hedeflediği programın puan türünü dikkate alarak, ilgili testlerdeki
soruları cevaplandırabilir.

15. İkinci oturumda yer alan testlerin içeriği nedir?
Bu oturumda lise müfredatı esas alınacaktır.
İkinci Oturumdaki Testlerin İçeriği ve Soru Sayıları

16. 2018 yılında uygulanacak sistemde soru sayılarının azaltılması, puanların
hesaplanmasında güçlük oluşturacak mıdır?
MEB müfredatını kapsayan farklı düzeylerdeki öğrenme seviyesini ölçmeye dönük
nitelikli sorular yöneltileceğinden, puanların hesaplanmasında bir zorluk
yaşanmayacaktır.

17. Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP)’nın hesaplanmasında bir değişiklik olacak
mıdır?
Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP)’nın katkı oranında ve hesaplanma şeklinde bir
değişiklik olmayacaktır.

18. TYT Puanında elde edilen 200 ve üzeri puanın ikinci yılda da kullanılması, her yıl
değişen soruların kolaylık ve zorluk dereceleri açısından sorun oluşturabilir mi?
Adayların, sınava girenler içindeki başarı sırası referans alınarak, aldıkları puan takip
eden yıldaki bu başarı sıralamasının karşılığına gelen puana dönüştürülecektir. Bu
şekilde farklı yıllarda sınava giren adaylar için hak kaybının önüne geçilerek adil bir
puanlama yapılmış olacaktır.

19. Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik Programlarına yerleştirme için
başarı sıralaması şartı devam edecek midir?
Evet. Bu programlarda başarı sıralaması şartı devam edecektir.

20. Yükseköğretim Kurumları Sınavı ne zaman yapılacaktır?
Yükseköğretim Kurumları Sınavının tarihi MEB’in eğitim-öğretim takviminde
okulların kapanış tarihi dikkate alınarak belirlenmiştir. Sınav, 23-24 Haziran 2018
tarihlerinde yapılacaktır.

21. Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumlarında soru sayıları ve süreler ne şekilde
olacaktır?
Birinci Oturumda yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde; 40 Türkçe, 40 Temel
Matematik olmak üzere toplam 80 soru sorulacaktır. Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nin
süresi 90 dakikadır.

Birinci Oturum
Temel Yeterlilik Testi (TYT)

İkinci Oturumda adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40, Sosyal
Bilimler-2 Testinde 40, Matematik Testinde 40 ve Fen Bilimleri Testinde 40 olmak
üzere toplam 160 soru sorulacaktır.
 Adayın Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık puan türlerinden birinin oluşması için ilgili
iki testten 80 soru cevaplandırması gerekmektedir.
 Adayın, Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık puan türlerinin üçünün de oluşması için dört
testin tüm sorularını yani 160 soru cevaplandırması gerekmektedir.
 Adayın, Sözel ve Eşit Ağırlık puan türlerinin oluşması için ilgili üç testten 120
soru cevaplandırması gerekmektedir.
 Adayın, Sayısal ve Eşit Ağırlık puan türlerinin oluşması için ilgili üç testten 120
soru cevaplandırması gerekmektedir.

İkinci Oturum
Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlık Testleri

Geçmiş yıllarda yapılan sınavlarda soru başına 0,81 – 1,68 dakika arasında değişen
süreler verilmekte iken, Yükseköğretim Kurumları Sınavında soru başına 1,125 – 2,25
dakika arasında değişen süreler verilmiş olup bu süreler, geçmiş yıllarda yapılan
sınavlardaki sürelerin gerisinde kalmamakta, hatta önüne geçmektedir.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda, bilinçli bir adayın bir veya iki puan türünden bir
programa müracaat edeceği varsayılmaktadır. Geçmiş yıllara ait istatistikler
incelendiğinde de bu durum doğrulanmaktadır.
Bununla birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavında puan türlerinin tümünden tercih
yapmak isteyen adaylar için de yeterli süre verilmiştir.

22. Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumlarında kaç kitapçık verilecektir?
Yükseköğretim Kurumları Sınavında birinci oturumda (TYT) bir, ikinci oturumda bir
olmak üzere toplam iki kitapçık verilecektir.
Bu uygulama, adaylara zamanı kullanma ve planlama hususunda imkan ve avantaj
sağlayan bir durumdur.

23. Yükseköğretim Kurumları Sınavı saat kaçta başlayacaktır?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı saatleri ÖSYM tarafından belirlenecek, Başvuru
Kılavuzu’nda ve ÖSYM’nin web sayfasında ilan edilecektir.

24. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın oturumları arasında ne kadar süre ile ara
verilecektir?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturum saatleri arasındaki aralar, ÖSYM tarafından
belirlenecek, Başvuru Kılavuzu’nda ve ÖSYM’nin web sayfasında ilan edilecektir.
Bununla birlikte bu süre iki saatten az olmayacaktır.

25. Yükseköğretim Kurumları Sınav ücreti ne kadar olacaktır?
Yükseköğretim Kurumları Sınav ücreti ÖSYM tarafından belirlenecek olup sınav
ücretinin iki oturum için 120 TL olması planlanmaktadır. Konuyla ilgili kesin bilgi
Başvuru Kılavuzu’nda ve ÖSYM’nin web sayfasından ilan edilecektir.

26. Yeni sistemi kamuoyuna tanıtmaya yönelik yapılması planlanan çalışmalar
nelerdir?
Başta orta öğretimde öğrenim gören son sınıf öğrencileri olmak üzere tüm tarafları en
şeffaf ve en doğru bir şekilde bilgilendirmek amacıyla yapılması planlanan çalışmalar
kapsamında;
– Web sayfamızda “Sıkça Sorulan Sorular” başlığı altında açıklamalar yayımlanacak
ve gelen sorular kapsamında bu açıklamalar güncellenecektir.
– Çağrı Merkezimiz (0850 470 0 965) hizmet verecektir.
– Basın Bültenlerimizde gerekli açıklamalar yapılacaktır.
– MEB ile işbirliği halinde rehber öğretmenlere yönelik bilgilendirme yapılacaktır.
– MEB ile işbirliği halinde son sınıf öğrencilerimiz, sosyal medya, e-posta, e-okul,
SMS gibi araçlarla bilgilendirilecektir.
– İlerleyen süreçte ÖSYM’nin web sayfasından da duyuru yapılacaktır.

(Visited 536 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir